Ordinær generalforsamling 2022

Ordinær generalforsamling 2022

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Trekroner Ju-Jutsu.

Dato: 10-06-2022
Sted: Solvænget 13, 4000 Roskilde
Kl.: 17:30 – 19:30

Iflg. klubbens vedtægter er programmet følgende:
1. Valg af dirigent og referent.
2. Valg af stemmetællere.
3. Afdelingens formand aflægger beretning.
4. Afdelingens kasser fremlægger det reviderede regnskab til god kendelse.
5. Kasseren fremlægger budget for det kommende år til godkendelse.
6. Indkommende forslag.
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer, på valg er følgende:
Tobias Sørensen – Genopstiller
Brian Godthaab – Genopstiller
8. Valg af en revisor og en suppleant.
9. Valg af eventuelle udvalg.
10. Eventuelt.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Comments are closed.