Vedtægter

Vedtægter

§ 1. Klubben
Stk. 1.
VEDTÆGTER FOR Trekroner Ju-Jutsu (TJJ).

Stk. 2.
Klubbens navn er Trekroner Ju-Jutsu. Dens hjemsted er Trekronerskolen i Trekroner, Roskilde kommune.

Stk. 3.
Klubbens formål er at fremme interessen for Ju-Jutsu i Roskilde kommune.

Stk. 4.
Klubben er tilsluttet Dansk Judo og Ju-Jitsu Union og underlagt dennes love og bestemmelser.

§ 2. Medlemmer
Stk. 1.
Enhver der opfylder aldersbetingelserne for de enkelte discipliner, samt har indmeldt sig, regnes for medlem. Aldersbetingelser vedtages på klubbens generalforsamling.

Stk. 2.
Passive medlemmer kan optages i klubben. Disse medlemmer kan ikke deltage i træningen, men i alle øvrige aktiviteter.

Stk. 3.
Bestyrelsen kan udelukke et medlem, når den finder grund dertil. Det udelukkede medlem kan anke kendelsen på første generalforsamling.

Stk. 4.
Klubbens medlemmer og bestyrelse hæfter ikke personligt for de for klubbens indgåede forpligtelser. Klubben hæfter alene for alle sådan forpligtigelser med dens formue.

Stk. 5.
Alt træning sker på medlemmernes eget ansvar, og klubben kan ikke gøres ansvarlig med krav om skadeserstatning, enten det gælder skader på krop eller personlige ejendele.

Stk. 6.
Af gyldig udmeldelse kræves, at den sker skriftligt til klubbens kasserer med mindst en måneds varsel til en betalingsperiodes udløb og det pågældende medlem senest på dette tidspunkt har betalt sit kontingent til klubben.

§ 3. Kontingent
Stk. 1.
Kontingentet for aktive og passive medlemmer fastsættes hvert år på den ordinære generalforsamling.

Stk. 2.
Indmeldelsesgebyr fastsættes på den ordinære generalforsamling. Dette gebyr erlægges ved første kontingent indbetaling.

Stk. 3.
Kontingent opkræves af klubbens kasserer til forfald 1/2 og 1/9

Stk. 4.
Alle kontingenter og gebyrer indbetales direkte på klubbens konto via net bank.

§ 4. Generalforsamling
Stk. 1.
Klubbens højeste myndighed er generalforsamlingen der afholdes hvert år i marts måned, og indkaldes med mindst 3 ugers varsel ved skriftlig meddelelse til medlemmer, eller offentlig annoncering. Indkaldelse via Email eller klubbens hjemmeside betragtes som skriftlig meddelelse.

Stk. 2.
Indkaldelse skal indeholde dagsorden for generalforsamlingen.

Stk. 3.
De sidste 8 dage før generalforsamlingen er afdelingens afsluttede regnskab, indkommende forslag samt budget for det kommende år fremlagt til gennemsyn i klubben for interesserede.

Stk. 4.
Forslag, der ønskes forlagt generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Stk. 5.
Alle aktive medlemmer, der er fyldt 16 år er valgbare og har stemmeret.

Stk. 6.
Passive medlemmer der er fyldt 16 år er valgbare til klubbens bestyrelse, såfremt det pågældende passive medlem forhåndsgodkendes af den siddende bestyrrelse senest 14 dage før en generalforsamling.

Stk. 7.
Passive medlemmer, der er fyldt 16 år har tale men ikke stemme ret. Passive medlemmer som er medlem af bestyrelsen har også stemmeret.

Stk. 8.
Stemmeret kan kun udøves ved personlig fremmøde.

Stk. 9.
Medlemmer der ikke er fyldt 16 år, har ikke adgang på generalforsamlingen.

Stk. 10.
Alle sager afgøres ved almindeligt stemmeflertal.

Stk. 11.
På den ordinære afdelings generalforsamling fortages følgende:

1. Valg af dirigent.
2. Valg af stemmetæller(e).
3. Klubbens formand aflægger beretning.
4. Klubbens kasserer fremlægger årets regnskab til godkendelse.
5. Kassereren fremlægger budget for det følgende år til godkendelse.
6. Indkommende forslag.
7. Valg af bestyrelse, i ulige år vælges:
a/ Formand.
b/ 1 bestyrelsesmedlem.
I lige år vælges:
c/ Kasserer.
d/ 2 bestyrelsesmedlemmer.
9. Valg af en revisor og en suppleant.
10. Valg af eventuelle udvalg.
11. Eventuelt.

Alle valg til bestyrelsen gælder i 2 år.

Stk. 12.
Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen, og skal indkaldes når 1/10 af de stemmeberettigede medlemmer skriftligt indgiver begæring herom til formanden. Der skal oplyses emne, der ønskes behandlet. Den ekstraordinære generalforsamling afholdes en måned efter, at begæringen er fremsendt.

Stk. 13.
På generalforsamlingen føres protokol, som underskrives af dirigenten og formanden.

§ 5. Bestyrelsen
Stk. 1.
Bestyrelsen afholder møde, så ofte formanden eller 2 af bestyrelsens medlemmer ønsker det, dog mindst en gang i kvartalet.

Stk. 2.
Møderne indkaldes af formanden med angivelse af dagsorden.

Stk. 3.
Bestyrelsen er beslutnings dygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer er tilstedet.

Stk. 4.
Alle beslutninger træffes ved simpelt flertal. I tilfælde af stemmelighed gør formandens stemme udslaget.

Stk. 5.
Hver af bestyrelsens medlemmer har en stemme, og stemmeretten skal udøves personligt.

Stk. 6.
Bestyrelsen skal indføre alle vedtagelser i en beslutningsprotokol, der underskrives af samtlige mødedeltagere. I øvrige økonomiske forhold underskriver kassereren på klubbens vegne.

§ 6 Regnskab
Stk. 1.
Kassereren fører regnskabet på omhyggelig og ordentlig måde efter god regnskabsskik.

Stk. 2.
Klubbens regnskabsår går fra 1/1 til 31/12 og senest den 15/2 afgiver bestyrelsen regnskabet til revision.

Stk. 3.
Kassereren giver bestyrelsen en oversigt over klubbens økonomiske stilling pr. 1/10 og 15/1, samt forelægger et budget for det kommende regnskabsår senest ved bestyrelses sidste møde forud for ordinær generalforsamling.

Stk. 4.
Kassebeholdning på over kr. 1000,00 indsættes på klubbens konto.

§ 7 Vedtægtsændringer
Stk. 1.
Ændringer af vedtægter kan ske på enhver generalforsamling når mindst 1/3 af de stemmeberettigede medlemmer er tilstedet og mindst 2/3 af de afgivende stemmer for forslaget. Opnås et sådanne flertal ikke, kan bestyrelsen med sædvanlig varsel, indkalde til en ny generalforsamling om dette punkt. Hvis 2/3 af de afgivende stemmer for forslaget, er det vedtaget, uanset hvor mange stemmeberettigede medlemmer der er tilstedet.

§ 8. Opløsning
Stk. 1.
Klubben kan kun opløses eller sammensluttes med anden klub, såfremt dette vedtages med mindst 75 % af stemmerne på en ordinær generalforsamling eller på en ekstraordinær generalforsamling indkaldt med kun dette ene punkt på dagsordenen.

Stk. 2.
Ved evt. opløsning af klubben fordeles klubbens materialer og midler til fritidsaktiviteter blandt børn og unge i Roskilde kommune.

Ovenstående vedtaget på generalforsamling den 30. marts 2015

Sidst opdateret: 2015-04-06 kl. 17:53